emathematics.net
Español
User: desconectar
 
Maths Exercices

Multiplicar una matriz por un escalar

Video

Para multiplicar una matriz por un escalar k, multiplica cada elemento de la matriz por el valor de k.

k·A = kACalcula:

\begin{equation}4\begin{pmatrix}3&4&-1&-2\\4&3&2&0\\2&0&3&5 \end{pmatrix} = \end{equation}